Principi LEAN-a

Da bismo bili u mogućnosti da implementiramo LEAN u neku organizaciju, neophodno je poznavati LEAN osnove, odnosno principe, kao što su definicija traćenja i vrednosti, kako rukovoditi efektivno, i kako definisati i unaprediti stvaranje vrednosti. Nakon dobrog razumevanja suštine LEAN principa, da bi organizacija “živela” po LEAN-u, neophodno je spoznati i prihvatiti razmišljanje po LEAN-u od strane članova organizacije u koju je LEAN implementiran.

Možda ne baš ovim rečima, LEAN smo već definisali kao metodologiju koja u centar pažnje stavlja klijenta, sa zadatkom kontinuiranog unapređenja bilo kog procesa eliminišući traćenje u svakoj ljudskoj aktivnosti. Ovakvo razmišljanje je zasnovano na dve ideje koje glase “kontinuirano unapređivanje” i “poštovanje ljudi koji rade”.

Suštinski principi LEAN-a su:

  • Posvećenost na efektivno isporučivanje vrednosti klijentima
  • Poštovanje i angažovanje ljudi (najčešće zaposlenih)
  • Unapređenje procesa stvaranja vrednosti eliminišući bilo koju vrstu traćenja
  • Održivost procesa kroz vreme
  • “Povlačenje” u sistemu (potrebno pročitati dodatno objašnjenje za bolje razumevanje)
  • Težnja perfekciji/savršenstvu.

Da bismo bolje shvatili zašto fokusiranost na klijenta (kupca) i o kakvoj vrednosti to govorimo, pomenućemo i uslove koji definišu vrednost, odnosno stvaranje vrednosti:

  • Naša aktivnost mora obraditi proizvod ili da bude usluga
  • Klijent (kupac) mora biti voljan da plati taj proizvod ili uslugu
  • Mora biti urađeno/pruženo tačno prvog puta (bez prava na grešku i ponavljanje).

Ukoliko ne ispunimo neki od navedenih uslova, možemo reći da su naše aktivnosti bile aktivnosti koje nisu dodale vrednost našem proizvodu ili usluzi, odnosno imamo neko od postojećih traćenja nekog od naših resursa.

Spomenuli smo neke nove termine, poput princpia LEAN-a, kontinualno unapređivanje, stvaranja vrednosti i traćenje. Ako budemo dobro razumeli šta podrazumevamo pod traćenjem, svi pomenuti termini biće nam mnogo jasniji. Više o traćenju u sledećem tekstu.

LITERATURA: