Kontinualan tok (Continuous Flow)

Proizvodnja koja je organizovana tako da svaki komad novog proizvoda “teče” od radnog mesta do radnog mesta za dodatnu obradu, sa skoro bez prostora za privremeno skladištenje (buffer lokacije), je organizovana po principu kontinualnog toka, odnosno Continuous Flow. Suština ove LEAN ideje jeste da se proizvodnja organizuje tako da svaki korak u procesu proizvodnje predaje […]

Analiza uskog grla (Bottleneck Analysis)

Bottleneck Analysis – Analiza uskog grla je dosta jasno opisana sa svojim nazivom. Suština ove analize jeste analiziranje procesa proizvodnje, distribucije… i identifikovanje koji korak u posmatranom procesu predstavlja usko grlo – limitirajući faktor procesa. Najčešća situacija u praksi je da se zatekne proces koji funkcioniše, daje neke rezultate, sa manje ili više traćenja. Isto […]

5S metoda

5S predstavlja metodu za sistematsko uređenje radnog prostora sa planom za održivost tog uređenja radnog prostora. Ova metoda je dobila naziv po tome što je sačinjenja od 5 cikličnih koraka koji svi imaju naziv koji na engleskom jeziku počinju na slovo S. Pre nego što pomenemo koje su to reči, mislim da je važno da […]

LEAN metode

LEAN metode predstavljaju sistematizovan pristup u dostizanju i realizovanju LEAN ideja prilikom analize procesa i njihove promene. Postoji značajan broj LEAN metoda, koje se razlikuju od toga kojim procesima su više namenjenje i koji deo LEAN-a obuhvataju/sistematizuju u metodu, ili nekakav postupak u vidu softverskog alata ili analize. Kako je LEAN nastao iz proizvodnje, tako […]

Traćenje po LEAN-u

Aktivnosti koje ljudi rade prevashodno za cilj imaju ili proizvodnju nekog proizvoda ili pružanje neke od usluga. S obzirom na to imamo kvalitetne i manje kvalitetne proizvode, pa uspešnije organizacije i manje uspešne i tako možemo dosta dugo nabrajati. Ako smo se bavili bilo kojom aktivnošću ili poslom, iskustveno znamo da neki posao možemo uraditi […]

Principi LEAN-a

Da bismo bili u mogućnosti da implementiramo LEAN u neku organizaciju, neophodno je poznavati LEAN osnove, odnosno principe, kao što su definicija traćenja i vrednosti, kako rukovoditi efektivno, i kako definisati i unaprediti stvaranje vrednosti. Nakon dobrog razumevanja suštine LEAN principa, da bi organizacija “živela” po LEAN-u, neophodno je spoznati i prihvatiti razmišljanje po LEAN-u […]

Šta je LEAN

Kako LEAN više nije “mlad”, tako je i mnogo autora koji su na svoj način objasnili i opisali šta je LEAN. Kako i sam LEAN, šta god on bio, uči nas da budemo praktični, jednostavni, efektivni, efikasni, pa i da eliminišemo sve što nam nije potrebno, tako možemo uraditi i sa njegovom definicijom – LEAN […]